10 december 2020 algemene ledenvergadering

2018 06 28 Highlights Bestuursvergadering

Tijd: 20:00 uur
Locatie: via Teams

Aanwezig
Bestuur: Dick Bijlsma, Jan Wind, Miriam Koomen, aftredend penningmeester Ingrid van Oeffel,
Coördinatoren: Anne-Marijke de Jeu, Thysia Ligthart, Ida Consiglio, Jolanda de Poorter,
Erelid: Ger op den Kelder,
Actieve leden: Bouke Steemers, Robin de Vries, Martine de Ket, Verona Leuven,
Chris/Anja Corsel, Corine Louwerse, Astrid van Leur,
Toehoorder: Paul van der Reijden (dirigent SOB)

Afgemeld: Mies van der Vlugt

Agenda

1. Opening
Om 20.04 uur (iedereen in beeld) opent Dick Bijlsma de vergadering, Miriam notuleert.

2. Vaststellen agenda
Agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

3. Mededelingen
Mies v.d. Vlugt heeft Ida Consiglio een volgmacht gegeven. (digitaal ontvangen door Miriam Koomen)

4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

5. Vaststellen notulen ALV 14 oktober 2019
Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

6. Verslag van de voorzitter
Jaarverslag van de voorzitter is goedgekeurd.

7. Secretarieel verslag 2019-2020
Jan Wind geeft een korte toelichting op het verslag. Hoogtepunt van het jaar was de Benefietvoorstelling van het JO ten bate van de Voedselbank Lisse. Verder vallen vooral de vele activiteiten op die zijn uitgevallen door de beperkingen ten gevolge van de Coronacrisis.

  • Eind seizoen 2019-2020 heeft Monique Haak te kennen gegeven met het coördinatoren van JUSO te gaan stoppen. Jolanda de Poorter heeft haar bedankt met een fles wijn.
  • Anne-Marijke de Jeu geeft aan dat er data in het verslag niet kloppen (jaartallen). Jan Wind geeft aan dat hij deze zal aanpassen. (Een oude versie was bij vergissing bij de stukken gevoegd.)
  • Martine de Ket vraagt over donateurs: Ingrid v Oeffel geeft aan dat dit is blijven liggen…niemand heeft zich teruggetrokken vanwege Corona. Misschien dat de nieuw penningmeester dit in 2021 weer op kan pakken.
  • Verona Leuven vraagt zich af of deze vergadering met zo weinig leden rechtsgeldig is? Ingrid v Oeffel geeft aan dat alleen bij wijzigingen van de statuten er een quorum nodig is voor een rechtsgeldige stemming.

Jaarverslag seizoen 2019-2020 is goedgekeurd.

8. Financieel jaarverslag
Robin de Vries (voorzitter) en José Steffers hebben ieder afzonderlijk thuis, per email, de kascontrole gedaan. Ze hebben een positieve verklaring hierover afgelegd en stellen de vergadering voor om de jaarrekening goed te keuren en om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid.

Ingrid van Oeffel, de aftredende penningmeester geeft een korte toelichting op het Financieel Jaarverslag. Ondanks de uitgevallen activiteiten en de keuze om de dirigenten door te betalen en dankzijhet feit dat leden over het algemeen contributie hebben betaald tijdens de lockdown en ook omdat we geen huur betaalden voor de uitgevallen repetities, is het jaar met slechts een klein verlies afgesloten.

  • Vraag of de kosten van het Nationaal Concours zijn terugbetaald? Nee en dat wordt waarschijnlijk doorgeschoven waarop Anne-Marijke de Jeu aangeeft dat dat al geweest is.
  • Gaan de Studieweekenden van JO en JUSO door? Jan Wind neemt contact op met het Koos Vorrinkhuis.

De voorzitter en de leden bedanken Robin en José voor hun bijdrage aan de vereniging. Na twee jaar treedt Robin de Vries af uit de kascommissie. Er is een discussie of José Steffers (als voorzitter) en Margreeth Ton (als reserve lid) in de kascommissie plaats zullen nemen. José heeft namelijk tijdelijk opgezegd bij het SOB en Margreeth is gedurende de pandemie ook geen actief lid.

Ingrid Oeffel stelt voor 2 nieuwe leden te vragen met José Steffers en Margreeth Ton als reserve lid. Verona Leuven en Martine de Ket zijn bereid om in de kascommissie te stappen. Er wordt besloten om na overleg met José Steffers en Margreeth Ton hier een besluit over te nemen. Bouke vindt het belangrijk om mensen betrokken te houden bij de vereniging en dat het daarom goed zou zijn als Jose en Margreeth toch betrokken zouden blijven bij de vereniging.

Vervolgens wordt met 11 stemmen (unaniem) het bestuur decharge verleend over het beleid over het seizoen 2019/2020.

9. Bestuurssamenstelling
Na drie jaar treden Ingrid van Oeffel en Jan Wind af als aftreden Penningmeester resp. Secretaris Extern. De voorzitter bedankt Ingrid voor alles wat ze in de loop van de jaren voor de vereniging heeft gedaan. Onder andere ook het opnieuw opstarten van het bestuur en het opnieuw op poten zetten van de financiële administratie.

Secretaris Extern Jan Wind is herkiesbaar en wordt unaniem (11 stemmen) herkozen. De voorzitter is verheugd dat er twee ouders zijn uit JO en JUSO die zich hebben opgegeven om de functie van penningmeester op zich te nemen, Robin de Vries en Bouke Steemers. Er is besloten om de functie op te splitsen in twee kleinere taken. Robin voor de boekhouding en Bouke voor de externe financiële zaken zoals bijvoorbeeld subsidies en donateurs. Bovendien is er ook nog de mogelijkheid om e.e.a. van elkaar over te nemen.

Robin de Vries en Bouke Steemers worden unaniem (10 stemmen) benoemd.

10. Behandeling begroting 2020-2021
Ingrid geeft nog een korte uitleg bij de begroting voor bestuursjaar 2020/2021. Er wordt er in de begroting vanuit gegaan dat er geen concerten zijn, dat het ledental niet zal stijgen en dat de contributie niet zal worden verhoogd. Verder is er subsidie aangevraagd en ontvangen van de gemeente Lisse.

Martine de Ket vraagt zich af waarom er geen kosten en opbrengsten zijn begroot voor de orkesten. Jan Wind legt uit dat er geen concerten worden verwacht in dit Corona boekjaar. Pas in het volgende boekjaar (2021/2022) zijn er mogelijk weer concerten.

De begroting wordt goedgekeurd met 11 stemmen vóór

11. Vaststelling contributie 2020-2021
Er is eerder al besproken dat het bestuur ervoor kiest om de contributie niet te verhogen. Dit om het lidmaatschap geen al te grote financiële belasting te laten zijn voor de leden in dit moeilijke jaar. De contributie wordt NIET verhoogd met 11 stemmen vóór.

12. Rondvraag
Plannen van regelmatige bestuursvergadering(en) een actiepunt voor Jan Wind/Miriam Koomen.

13. Sluiting
Dick sluit de vergadering om 20.47 uur.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Symfonieorkest Bloembollenstreek