27 september 2022 algemene ledenvergadering

Tulpen Symfonieorkest Bloembollenstreek

Op 27 september hield de vereniging haar Algemene Ledenvergadering in ’t Poelhuys in Lisse. Er waren 4 bestuursleden, 4 coördinatoren en 5 leden of ouders van leden. Bij de bespreking van zijn verslag memoreerde de voorzitter het jaar goed begon, maar dat Corona de repetities moeilijker maakte, en dat er ook een paar uitvoeringen afgezegd moesten worden. Het bestuur heeft zijn best gedaan om zoveel mogelijk activiteiten te laten doorgaan binnen de RIVM-richtlijnen. Gelukkig zijn er ook een paar concerten zoals het Tulpenconcert en het voorjaarsconcert van het SOB wel doorgegaan. Het bestuur waarschuwt dat er over een jaar 3-4 nieuwe bestuursleden nodig zijn omdat een aantal bestuursleden zullen aftreden.

Tijdens de behandeling van het verslag van de secretaris volgt een discussie over het JO. Na het Harddraverij-concert blijven er maar 11 leden over en daardoor is de toekomst het orkest in gevaar. Er is een brandbrief gestuurd naar de leden en ouders van leden door de coördinatoren over deze materie. Door het tekort aan ondersteuning door de ouders wordt er een zware wissel op de coördinatoren getrokken. (Een week na de ALV blijkt dat ook Anne Marijke haar taak als coördinator niet langer kan uitvoeren.) Vanuit het aanwezigen komen er signalen dat JUSO leden niet willen doorstromen naar het JO; er is blijkbaar geen klik met de dirigent van het JO. Het bestuur laat weten dat er een gesprek in de planning staat met JO leden en JO ouders.

Verder is de suggestie vanuit de aanwezigen dat het bestuur actiever zou moeten zoeken naar nieuwe bestuursleden.

De Penningmeester licht het financieel verslag toe. De vereniging heeft vorig jaar een verlies van €1,163 gemaakt. Dat het verlies niet hoger uitvalt, is mede te danken aan een aanzienlijke subsidie van het Ondernemingsfonds Lisse. De Kas Controle Commissie heeft de financiële administratie bekeken en goedgekeurd, en adviseert de ALV aan om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.

Op de begroting voor volgend jaar staat een verlies van €3103 gepland, mede door hogere kosten voor directie en zaalhuur. Hierbij is aangenomen dat inkomsten zullen worden ondersteund door het geven van een aantal concertjes in het kader van Fonds 1818 bij inrichtingen en bejaardentehuizen. Het bestuur heeft voorgesteld om de contributie met €10 te verhogen. Daarmee komen de contributies op: SOB €235, JO €160 en JUSO €160. De vergadering stemt hiermee in. Hoewel vorig jaar was afgesproken om ook de bijdrage voor repetitieweekenden standaard in de contributie op te nemen is dit nog niet gebeurt. Het bestuur excuseert zich hiervoor.

Na een bestuursperiode van 3 jaar treedt Miriam Koomen af en wordt opnieuw benoemd tot Secretaris intern. Het bestuur waarschuwt dat er volgend jaar drie bestuursleden (voorzitter, penningmeester en secretaris extern) zullen aftreden, en dat er dus dit jaar nieuwe bestuursleden gevonden moeten worden om een crisis te voorkomen.

Onder het punt Statuten legt de secretaris extern uit dat het voor een vereniging zoals de onze niet mogelijk om een ANBI-status aan te vragen, omdat we als orkest geen ”algemeen nut” dienen. Verder wordt er gewerkt aan het actualiseren van de Statuten zodat bijvoorbeeld de Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen hierin wordt opgenomen. Het bestuur stelt voor dat het toezicht op het bestuur zal worden gedaan door een commissie van goed ingevoerde personen gekozen door de ALV. De vergadering stemt hier mee in. Een lid biedt aan om bij een vriendschappelijke notaris te vragen of hij ons kan helpen bij het opstellen van een notariële acte.

Het nieuwe Huishoudelijk Reglement wordt besproken. De belangrijkste wijziging is dat het lidmaatschap voor een heel jaar geldt, en dat de contributie nu voor een heel jaar verschuldigd is. Verder zal er voortaan ook een VOG aangevraagd worden voor vrijwilligers bij meerdaagse activiteiten van de jeugdorkesten, zoals bv een repetitieweekend. De vergadering gaat akkoord met het nieuwe Huishoudelijk Reglement.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Symfonieorkest Bloembollenstreek