Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten

Naam: artikel 1: De vereniging draagt de naam “Symfonieorkest Bloembollenstreek”
Zetel: artikel 2: De vereniging heeft haar zetel in Lisse
Doel: artikel 3: De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van het gezamenlijk musiceren door middel van de oprichting en instandhouding van een orkest en/of muziekgezelschap(pen) en het organiseren van concerten en/of uitvoeringen en alles wat hiermede in de ruimste zin des woords verband houdt.
Leden: artikel 4: Leden van de vereniging kunnen zijn allen die, na door het bestuur te zijn aangenomen, daadwerkelijk aan de doelstelling van de vereniging kunnen medewerken.
Bijdrage: artikel 5: Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Bestuur: artikel 6: Het bestuur, bestaande uit minimaal vijf en maximaal negen personen wordt door de algemene vergadering benoemd. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen tezamen de vereniging in en buiten rechte.
Algemene Vergadering: artikel 7: De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur door middel van brieven aan het adres van de leden of op andere wijze door de algemene vergadering te bepalen.
Batig Saldo: artikel 8: De algemene vergadering besluit niet tot ontbinding van de vereniging zonder vooraf te hebben besloten omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo.
Huishoudelijk Reglement: artikel 9: De algemene vergadering stelt zo nodig een huishoudelijk reglement vast.
Wetsbepalingen: artikel 10: Voor zover daarvan in de statuten niet is afgeweken is van toepassing het bepaalde in de art. 1 t/m 52 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Huishoudelijk reglement

Download hieronder het huishoudelijk reglement