Statuten

Op deze pagina leest u alles over de statuten en het huishoudelijk reglement

Statuten

Naam: artikel 1: De vereniging draagt de naam “Symfonieorkest Bloembollenstreek”
Zetel: artikel 2: De vereniging heeft haar zetel in Lisse
Doel: artikel 3: De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van het gezamenlijk musiceren door middel van de oprichting en instandhouding van een orkest en/of muziekgezelschap(pen) en het organiseren van concerten en/of uitvoeringen en alles wat hiermede in de ruimste zin des woords verband houdt.
Leden: artikel 4: Leden van de vereniging kunnen zijn allen die, na door het bestuur te zijn aangenomen, daadwerkelijk aan de doelstelling van de vereniging kunnen medewerken.
Bijdrage: artikel 5: Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Bestuur: artikel 6: Het bestuur, bestaande uit minimaal vijf en maximaal negen personen wordt door de algemene vergadering benoemd. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen tezamen de vereniging in en buiten rechte.
Algemene Vergadering: artikel 7: De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur door middel van brieven aan het adres van de leden of op andere wijze door de algemene vergadering te bepalen.
Batig Saldo: artikel 8: De algemene vergadering besluit niet tot ontbinding van de vereniging zonder vooraf te hebben besloten omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo.
Huishoudelijk Reglement: artikel 9: De algemene vergadering stelt zo nodig een huishoudelijk reglement vast.
Wetsbepalingen: artikel 10: Voor zover daarvan in de statuten niet is afgeweken is van toepassing het bepaalde in de art. 1 t/m 52 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.


Huishoudelijk reglement

Art. 1. Het Bestuur: Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van de genomen besluiten. Het is voor zijn beleid verantwoording schuldig aan de algemene vergadering.

Art 2. Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden. Zij zijn belast met de behandeling respectievelijk afhandeling van alle zaken die tot de behartiging van de belangen van de vereniging behoren.

Art. 3. De Voorzitter: De voorzitter leidt de vergaderingen en is bij officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder van het bestuur.

Art. 4. De Secretaris: De secretaris stelt de notulen op van bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij voert de briefwisseling en is belast met de zorg voor het archief. De secretaris verricht verder alle werkzaamheden welke geacht worden tot zijn functie te behoren.

Art. 5. De Penningmeester: De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. Hij ziet toe dat de contributies en donaties tijdig worden geïnd. Hij houdt nauwkeurig boek van ontvangsten en uitgaven en stelt jaarlijks het financieel verslag samen. Hij is verplicht na afsluiting van ieder verenigingsjaar (lopende van 1 augustus t/m 31 juli) aan de kascommissie inzage te geven van alle bescheiden die voor de kascontrole nodig zijn. Na afloop van elk verenigingsjaar wordt het bestuur door de algemene vergadering gedechargeerd op voordracht van de kascommissie. Bij overdracht van zijn werkzaamheden sluit hij de boeken af. De kascommissie is dan verplicht de boeken te controleren. Na schriftelijke akkoord bevinding kan overdracht plaatsvinden.

Art. 6. Voor elk orkest wordt op voordracht van het orkest door het bestuur een coördinator benoemd. De coördinator is de schakel tussen het orkest en het bestuur en houdt zich bezig met zaken als planning van concerten, verwerven van (extra) inkomsten en overige specifieke communicatie. Coördinatoren zullen in het algemeen voor de vergaderingen van het bestuur worden uitgenodigd. Zij zijn geen lid van het bestuur.

Art. 7. Het bestuur kan zich laten bijstaan door bestuursmedewerkers. Deze maken geen deel uit van het bestuur en krijgen specifieke deeltaken toegewezen. Tussen de bestuursmedewerkers en het bestuur vindt periodiek overleg plaats over de voortgang van de afgesproken deeltaken.

Art. 8. De Bibliothecaris: Bibliotheek en inventaris (muziekinstrumenten inbegrepen) worden beheerd door de bibliothecaris. Hij legt een inventarislijst aan en houdt deze bij. Besluiten ten aanzien van aankoop, verkoop, huur of uitlenen van muziek, instrumenten of andere inventarisonderdelen worden genomen door het bestuur op voordracht van de bibliothecaris.

Art. 9. Plaatsvervanging: Uit de bestuursleden worden door het bestuur plaatsvervangers aangewezen voor de in artikel 3., 4. en 5. genoemde functionarissen. Zij treden in deze functie op indien de wenselijkheid of de noodzaak hiertoe aanwezig is.

Art. 10. Benoeming bestuursleden: Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering uit een door het bestuur op te maken voordracht, die minstens acht dagen vóór de vergadering aan de leden bekend wordt gemaakt. Deze voordracht kan uitgebreid worden met door de leden voorgestelde kandidaten, mits hiertoe tenminste twee dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris een voorstel wordt ingediend. Dit voorstel dient ondertekend te zijn door tenminste vijf leden alsmede door de kandidaat ten bewijze dat deze met een eventuele benoeming instemt. De onder punt 3., 4. en 5. genoemde functionarissen worden in functie gekozen.

Art. 10a Coördinatoren dienen bij hun benoeming de gedragscode “Aanpak preventie seksueel misbruik kinderen in de amateurkunst en kunsteducatie” te ondertekenen.

Art. 11. Aftreden bestuursleden: Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt hier verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is eenmaal onmiddellijk herkiesbaar. Bij een tussentijdse vacature wordt op de eerstvolgende algemene vergadering een nieuw bestuurslid gekozen, dat op het rooster van aftreden de plaats inneemt van degene in wiens plaats hij is gekozen. Indien het aantal bestuursleden beneden het minimum van vijf personen is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

Art. 12. Bestuursvergadering: Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee van de bestuursleden dit nodig achten. In bestuursvergaderingen worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. De dirigent(en), indien hierbij aanwezig, heeft/hebben een adviserende stem.

Art. 13. Lidmaatschap: Men kan als lid tot één van de orkesten toetreden na een wederzijdse proefperiode van ca. vier weken, door aanmelding bij het bestuur. Over toetreding beslist het bestuur in overleg met de dirigent. Tijdens de proefperiode behoeft geen contributie betaald te worden. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij het bestuur te geschieden. Opzegging is mogelijk aan het eind van een kalenderkwartaal.

Art. 14. Royement: Het (herhaaldelijk) niet deelnemen aan activiteiten van één van de orkesten en/of het niet voldoen aan de financiële verplichtingen kan leiden tot royement. Het bestuur zal hiertoe niet overgaan alvorens de betrokken partijen gehoord te hebben.

Art. 15. Algemene vergaderingen: Alle leden kunnen deelnemen aan de algemene vergadering. Jeugdleden en juniorleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door één van hun wettelijke vertegenwoordigers. Stemmen bij schriftelijke volmacht is toegestaan. Leden kunnen van slechts één ander lid een volmacht aannemen.

Art. 16. Datum en agenda algemene vergadering: Datum en agenda voor de algemene vergadering worden tenminste acht dagen tevoren schriftelijk aan de leden bekendgemaakt. In principe wordt de vergadering jaarlijks gehouden, binnen drie maanden na het afsluiten van het verenigingsjaar. Het bestuur is gerechtigd, indien het dit nodig acht, extra algemene vergaderingen bijeen te roepen op de wijze in art. 7 der statuten genoemd.

Art. 17. Inkomsten: De leden betalen contributie over de periode september t/m juni. De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het verenigingsjaar op voorstel van het bestuur vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Betaling dient te geschieden door middel van incassomachtiging. De contributie wordt in drie termijnen geïncasseerd. De eerste termijn van vier maanden in september/oktober, de tweede termijn van drie maanden in januari en de laatste termijn van drie maanden in april.
Donateurs betalen een minimum bijdrage van € 15 per jaar, zij worden per e-mail op de hoogte gehouden van de concerten en de melding van de highlights van de bestuursvergaderingen op de website.
Donateurs, die minimaal € 50 per jaar bijdragen hebben gedurende dat jaar recht op twee gratis toegangskaartjes voor een concert naar keuze van één van de drie orkesten.

Art. 18. Financiën: Waar mogelijk zal gewerkt worden met deelbegrotingen per orkest. Het bestuur beslist, op voordracht van de penningmeester, over verevening tussen de deelbegrotingen.

Art. 19. Leningen: Voor het sluiten van geldleningen is de goedkeuring van de algemene vergadering vereist.

Art. 20. Stemmingen: Stemmingen kunnen schriftelijk, door handopsteken of bij acclamatie geschieden. De manier van stemmen wordt door de voorzitter aan de algemene vergadering voorgesteld. Over personen wordt schriftelijk gestemd. In dat geval worden door de voorzitter twee personen aangewezen die de stembriefjes uitreiken, innemen en de uitslag van de stemming vaststellen.

Art. 21. Besluiten: Besluiten op een algemene vergadering worden bij meerderheid van stemmen genomen. In geval de stemmen staken beslist het bestuur. De dirigent(en) heeft/hebben bij aanwezigheid een adviserende stem.

Art. 22. De Dirigenten: De dirigenten worden aangesteld door het bestuur op voordracht van het betrokken orkest. Het bestuur maakt schriftelijke afspraken met de dirigent omtrent honorering en wederzijdse verplichtingen. Tot deze schriftelijke afspraken behoort de ondertekening van de gedragscode “Aanpak preventie seksueel misbruik kinderen in de amateurkunst en kunsteducatie”. Tevens dient een “verklaring van goed gedrag” worden ondertekend.

Art. 23. Repetities: Plaats en tijdstip van de repetities worden door het bestuur vastgesteld in nauw overleg met de dirigenten. De leden dienen op tijd aanwezig te zijn en bij verhindering hiervan vooraf kennis te geven.

Art 24. Bladmuziek en muziekmappen: De bladmuziek en muziekmappen worden in bruikleen aan de
leden verschaft. Bij kwijtraken en/of ernstige beschadiging van de map en/of de originele bladmuziekpartijen dienen de kosten te worden vergoed door het orkestlid.

Art. 25. Bezetting van de orkestplaatsen: De dirigent bepaalt, in overleg met het bestuur en eventueel de coördinator, welke partij ieder lid zal vervullen.

Art. 26. Programmakeus – Uitvoeringen: De dirigenten doen, eventueel in overleg met een orkestcommissie, een voorstel voor een programma aan het bestuur. Het bestuur beoordeelt de plannen op onderlinge afstemming, timing en financiële haalbaarheid.

Art. 27. Kascommissie: Boeken en bescheiden van de penningmeester worden tenminste eenmaal per jaar gecontroleerd door een commissie van twee leden. De leden dezer commissie worden door de algemene vergadering gekozen voor een periode van twee jaar. Jaarlijks treedt afwisselend één der commissieleden af en is dan niet terstond herkiesbaar.

Art. 28. Onvoorziene gevallen: In alle gevallen waarin statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Art. 29. Goedkeuring: Veranderingen in dit reglement kunnen alleen plaats hebben door middel van een besluit van de algemene vergadering. Dit reglement en de wijzigingen die er in zullen worden aangebracht treden terstond na de goedkeuring door de algemene vergadering in werking.

Voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd in de algemene vergadering van 12 maart 2018.
N.B. Voor alle gevallen waarin in dit stuk de mannelijke vorm is gebruikt gelieve men te lezen: hij/zij.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail